Xổ số Chispazo Mexico

Xổ số California superlotto plus

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Hành chính

Như một xã, Lô là một khu vực hành chính cấp ba trong nước chi Lê, cái nào được quản lý bởi hội đồng thành phố , dẫn đầu bởi thị trưởng, ai được bầu trực tiếp bốn năm một lần. Alcald 2008-2012 năm là Patricio Marchant Ulloa ( PDC ).

Trong các khu vực bầu cử của Chile, Lot đã được Manuel Monsalve đại diện trong Phòng đại biểu ( PS ) và Ivan Norambuena ( UDI ) ở khu vực bầu cử thứ 46 (bao gồm Lô, Lebu , Arauko , Quranilahue , Los Alamos , Canyete). , Contulmo và Tirua ). Công xã được đại diện tại Thượng viện bởi Victor Perez Varela (UDI) và Mariano Ruiz-Esquid Hara ( PDC ) trong Hiến chế Thượng viện thứ 13 (Biobío-Coast).

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Chiến thắng ở máy đánh bạc
10.09.2020

Carola M.

116,48 EUR≈ 9 138,44 ₽
03.09.2020

Cardon Oleg C.

120,66 EUR≈ 9 466,38 ₽
31.07.2020

Olivier Eric J.

105,00 EUR≈ 8 237,78 ₽
31.07.2020

Stephen R.

113,11 GBP≈ 9 841,83 ₽
27.06.2020

marko p.

121,03 EUR≈ 9 495,41 ₽
27.06.2020

Muralidhar R.

130,16 USD≈ 9 182,42 ₽
26.06.2020

L đầu tiên.

142,14 USD≈ 10 027,58 ₽
26.06.2020

Carlos B.

109,95 GBP≈ 9 566,88 ₽
17.06.2020

Reinaldo R.

115,00 EUR≈ 9 022,33 ₽
16.06.2020

Reinaldo R.

115,00 EUR≈ 9 022,33 ₽
13.06.2020

Christian K.

136,06 EUR≈ 10 674,59 ₽
28.05.2020

ayub k.

9 445,25 RUBL≈ 9 445,25 ₽
22.05.2020

miguel m.

125,00 EUR≈ 9 806,88 ₽
20.05.2020

Yizhi S.

171,55 EUR≈ 13 458,96 ₽
15.05.2020

Tân T.

134,93 USD≈ 9 518,93 ₽
15.05.2020

Mustafa B.

106,20 GBP≈ 9 240,58 ₽
19.03.2020

Robert c.

115,00 EUR≈ 9 022,33 ₽
12.03.2020

Emanuel l.

438,06 EUR≈ 34 368,00 ₽
03.03.2020

Chuks E.

125,00 EUR≈ 9 806,88 ₽
22.02.2020

Peter S.

150,72 EUR≈ 11 824,74 ₽
19.02.2020

Emanuel l.

478,45 EUR≈ 37 536,80 ₽
18.02.2020

Emanuel l.

478,45 EUR≈ 37 536,80 ₽
06.02.2020

victor ernesto v.

131,66 USD≈ 9 288,24 ₽
28.01.2020

Emanuel l.

420,26 EUR≈ 32 971,50 ₽
21.01.2020

Atef A.

134,16 USD≈ 9 464,61 ₽
14.01.2020

Pilar C.

120,00 EUR≈ 9 414,60 ₽
12.01.2020

Roshan R.

386,12 USD≈ 27 239,68 ₽
11.01.2020

Roshan R.

386,12 USD≈ 27 239,68 ₽
24.12.2019

Daniel R.

120,38 EUR≈ 9 444,41 ₽
21.12.2019

Mohammad I |.

125,00 EUR≈ 9 806,88 ₽

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

MegaLotto

Trang web được mô tả: ml20-lotto.site.

Có rất nhiều xổ số. Một số trong số họ được tổ chức
chỉ trong nước của bạn, ở những nơi khác, cư dân dễ dàng tham gia
các trạng thái khác nhau. Một trong số này, về lý thuyết, là quan chức châu Âu
xổ số MegaLotto. Hãy giải thích ngay sau đây, mà cô ấy tự gọi mình là chính thức. Trên
các trang web nghiêm trọng dự án này không được đề cập.

Vé tham gia chưa được mua, nhưng người tạo ra dịch vụ không
xấu hổ. Khi vào đây, một vé quà tặng được đăng ký theo số 467758200.
Chương trình phát sóng ngay lập tức bắt đầu bằng hình vẽ. Báo cáo, đó là do vấn đề với
Internet hiển thị một phiên bản đơn giản, I E. không có video. Nó thậm chí còn xảy ra
nếu mọi thứ đều ổn với chúng tôi.

Bây giờ hãy nhìn vào giấy phép # 89458432 AI. Nó rất dễ dàng để xác định bởi nó, MegaLoto là một trò lừa đảo. Con số tương tự cũng xuất hiện trong vụ ly hôn của RostLoto và Russian Lotto. Thiết kế trang web và số vé cũng khớp. Đề án giống nhau ở mọi nơi.

Đừng ngây thơ! Bao gồm logic, vì vậy mà trong 2 tài khoản
định nghĩa, rằng MegaLoto đang gian lận.

 • Quá trình phát sóng bắt đầu khi bạn vào trang web, như thể
  chỉ đợi chúng tôi, để làm một trận hòa;
 • Các tin nhắn tương tự được lặp lại trong cuộc trò chuyện;
 • Về một cuộc xổ số lớn, hiện tại 20 tuổi, không ai
  tôi đã nghe;
 • Với cơ hội chiến thắng bất kỳ
  người dùng được công nhận là người chiến thắng mọi lúc. Hơn nữa, quy mô của giải thưởng là như nhau.
  Kiểm tra dự án từ các thiết bị khác nhau (điện thoại và máy tính).

Chỉ những người nghiệp dư mới tin vào những sự kiện đôi bên cùng có lợi như vậy
quà tặng. Đừng để kẻ lừa đảo lợi dụng mình.

Các cách kiếm tiền trung thực trên Internet đề nghị làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Sẵn sàng? Sau đó, phần "Các khóa học đã được chứng minh" đang chờ bạn!

Lịch sử

Khu định cư Tây Ban Nha đầu tiên trên trang web này, Santa Maria de Guadalupe, được thành lập bởi Thống đốc Angel de Peredo 12 Tháng Mười 1662 của năm, nhưng nó không tồn tại lâu trong cuộc chiến tranh Arauco . Thành phố hiện đại gắn liền với ngành khai thác than, bắt nguồn từ thế kỷ XIX. Vỉa than đầu tiên, được phát triển, nó rất dễ dàng để làm việc, bởi vì chúng nằm gần như ở mặt đất. Khai thác than bắt đầu sau sự xuất hiện của các tàu hơi nước tại cảng Talcahuano . Những máy hấp, chủ yếu từ Vương quốc Anh, ban đầu mua than rất rẻ. Nhà công nghiệp Matias Cusinho bắt đầu khai thác ở Lot in 1852 năm. Khai thác than đã biến Lô từ một vùng biên giới dân cư thưa thớt ở giữa 19 thế kỷ thành một trung tâm công nghiệp lớn, thu hút người nhập cư từ khắp Chile cho đến 20 kỷ.

Lot chính thức được thành lập như một thành phố trên 5 tháng Giêng 1875 nhiều năm và trở thành một thành phố trên 30 Tháng mười một 1881. Tên Nhiều , người ta tin, xuất phát từ từ Mapuche Louta có nghĩa mảnh đất nhỏ .

TRONG 1960 năm, các thợ mỏ và gia đình của họ đình công đòi lương cao hơn. Trong cuộc tuần hành của những người biểu tình đến Concepcion, một trận động đất 1960 năm ở Concepcion đánh vào lãnh thổ, kết thúc cuộc đình công. Đối với hầu hết 20 thế kỷ thành phố là thành trì của chủ nghĩa cộng sản thân Liên Xô . Các mỏ than của thành phố đã được quốc hữu hóa trong 1971 năm của Salvador Allende , và các thợ mỏ hoan nghênh động thái này. Khi Allende bị lật đổ và chế độ độc tài quân sự được thành lập , các đảng chính trị và công đoàn có ảnh hưởng Rất nhiều bị cấm. Mọi người, được tuyển dụng bởi các tổ chức này, bị quấy rối, và trong một số trường hợp đã bị giết bởi quân đội. Hầu hết báo chí địa phương bị đàn áp, bởi vì cô ấy có mối quan hệ với công đoàn, hoặc với các đảng phái chính trị.

Vào cuối thế kỷ 20, ngành công nghiệp than của Lot bắt đầu cuộc đấu tranh giành thị trường., kể từ khi ra lò , ngành vận tải biển và xe lửa, những người mua than quan trọng, chuyển sang các nguồn năng lượng khác. Trở lại những năm 1920, có những lo ngại về tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế địa phương, phụ thuộc vào than đá. Một trong những vấn đề của ngành than Lot là sự phức tạp của cơ giới hóa, vì các vỉa than có bản chất mỏng và bị dịch chuyển bởi nhiều đứt gãy địa chất . Chi phí cũng tăng lên, vì cọc gỗ để khai thác trở nên đắt hơn, vỉa than sẵn có đã cạn kiệt, và sản xuất phải được thực hiện dưới đáy biển. Các mỏ đã bị đóng cửa vào những năm 1990 sau khi, nhu cầu về tài nguyên than của Lots giảm như thế nào và một nguồn than rẻ hơn đã gia nhập thị trường , kết quả là cư dân của Lót rơi vào cảnh nghèo . Cuối cùng đã đến 1997 năm, khi Empresa Nacional del Carbón đóng cửa mỏ và bán thiết bị công nghiệp. Sau đó, các mỏ bị ngập.

Du lịch , lâm nghiệp , đánh bắt thủ công và các doanh nghiệp nhỏ đã thay thế khai thác mỏ thành nguồn việc làm, nhưng những người thợ mỏ cũ khó thích nghi. Bất chấp sự suy giảm của ngành than, cộng đồng Lota tiếp tục xác định với cô ấy. So với những năm 1960 và 1970, thành phố đã phi chính trị hóa rất nhiều; Điều này được chứng minh bằng thực tế, rằng một số nhà thờ truyền giáo có nhiều giáo dân hơn, hơn trong văn phòng của các đảng phái chính trị.

Đánh giá bài viết