Chispazo การจับสลากเม็กซิกัน

Superlotto ลอตเตอรีแคลิฟอร์เนียบวก

ระบบที่ไม่สมบูรณ์

100% 2 – ที่ 2 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 16

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 17

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 19

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 22

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 23

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 24

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 28

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 39

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 40

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 42

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 47

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 52

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 54

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 55

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 59

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 63

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 65

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 67

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 70

100% 3 – ที่ 3 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 25

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 44

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 48

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 60

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 71

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 104

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 116

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 167

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 185

100% 4 – ที่ 4 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 32

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 41

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 66

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 80

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 117

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 152

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 188

100% 5 – ที่ 5 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 100

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 132

ระบบที่ไม่สมบูรณ์

100% 2 – ที่ 2 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 16

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 17

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 19

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 22

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 23

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 24

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 28

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 39

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 40

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 42

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 47

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 52

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 54

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 55

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 59

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 63

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 65

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 67

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 70

100% 3 – ที่ 3 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 25

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 44

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 48

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 60

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 71

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 104

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 116

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 167

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 185

100% 4 – ที่ 4 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 32

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 41

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 66

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 80

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 117

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 152

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 188

100% 5 – ที่ 5 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 100

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 132

ธุรการ

เหมือนคอมมูน, ล็อตเป็นส่วนการปกครองระดับที่สาม ในชิลี, ที่ ปกครองโดยสภาเทศบาล , นำโดยนายกเทศมนตรี, ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงทุกสี่ปี. Alcald 2008-2012 ปีคือ Patricio Marchant Ulloa ( กปปส ).

ในเขตเลือกตั้งของชิลีล็อตเป็นตัวแทนในหอการค้าโดยมานูเอลมอนซาลฟ์ ( ปล ) และ Ivan Norambuena ( UDI ) ในเขตเลือกตั้งที่ 46 (รวมถึง Lot, Lebu , Arauko , กุรนิลาฮู , ลอสอาลามอส , แคนเยเต). , Contulmo และ Tirua ). ชุมชนนี้เป็นตัวแทนในวุฒิสภาโดย Victor Perez Varela (UDI) และ Mariano Ruiz-Esquid Hara ( กปปส ) ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ 13 (Biobío-Coast).

ผู้ได้รับรางวัล thelotter

วันที่ ผู้ชนะ ชนะที่ thelotter
10.09.2020

Carola M..

116,48 ยูโร 9 138,44 ₽
03.09.2020

Cardon Oleg C..

120,66 ยูโร 9 466,38 ₽
31.07.2020

โอลิเวียร์เอริคเจ.

105,00 ยูโร 8 237,78 ₽
31.07.2020

สตีเฟนอาร์.

113,11 GBP≈ 9 841,83 ₽
27.06.2020

marko p.

121,03 ยูโร 9 495,41 ₽
27.06.2020

มูราลิฮาร์ร.

130,16 USD≈ 9 182,42 ₽
26.06.2020

ล. แรก.

142,14 USD≈ 10 027,58 ₽
26.06.2020

คาร์ลอสบี.

109,95 GBP≈ 9 566,88 ₽
17.06.2020

เรนัลโดอาร์.

115,00 ยูโร 9 022,33 ₽
16.06.2020

เรนัลโดอาร์.

115,00 ยูโร 9 022,33 ₽
13.06.2020

คริสเตียนเค.

136,06 ยูโร 10 674,59 ₽
28.05.2020

ayub k.

9 445,25 รูเบิล 9 445,25 ₽
22.05.2020

มิเกลม.

125,00 ยูโร 9 806,88 ₽
20.05.2020

Yizhi S..

171,55 ยูโร 13 458,96 ₽
15.05.2020

ตาลต.

134,93 USD≈ 9 518,93 ₽
15.05.2020

มุสตาฟาบี.

106,20 GBP≈ 9 240,58 ₽
19.03.2020

โรเบิร์ตค.

115,00 ยูโร 9 022,33 ₽
12.03.2020

เอ็มมานูเอลล.

438,06 ยูโร 34 368,00 ₽
03.03.2020

Chuks E..

125,00 ยูโร 9 806,88 ₽
22.02.2020

ปีเตอร์เอส.

150,72 ยูโร 11 824,74 ₽
19.02.2020

เอ็มมานูเอลล.

478,45 ยูโร 37 536,80 ₽
18.02.2020

เอ็มมานูเอลล.

478,45 ยูโร 37 536,80 ₽
06.02.2020

วิคเตอร์เออเนสโตโวลต์.

131,66 USD≈ 9 288,24 ₽
28.01.2020

เอ็มมานูเอลล.

420,26 ยูโร 32 971,50 ₽
21.01.2020

Atef A.

134,16 USD≈ 9 464,61 ₽
14.01.2020

ปิลาร์ค.

120,00 ยูโร 9 414,60 ₽
12.01.2020

โรชานอาร์.

386,12 USD≈ 27 239,68 ₽
11.01.2020

โรชานอาร์.

386,12 USD≈ 27 239,68 ₽
24.12.2019

แดเนียลอาร์.

120,38 ยูโร 9 444,41 ₽
21.12.2019

โมฮัมหมัด I |.

125,00 ยูโร 9 806,88 ₽

ระบบที่ไม่สมบูรณ์

100% 2 – ที่ 2 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 16

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 17

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 19

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 22

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 23

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 24

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 28

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 39

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 40

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 42

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 47

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 52

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 54

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 55

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 59

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 63

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 65

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 67

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 70

100% 3 – ที่ 3 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 25

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 44

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 48

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 60

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 71

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 104

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 116

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 167

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 185

100% 4 – ที่ 4 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 32

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 41

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 66

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 80

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 117

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 152

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 188

100% 5 – ที่ 5 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 100

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 132

MegaLotto

ไซต์ที่อธิบาย: ml20-lotto.site.

มีลอตเตอรี่จำนวนมาก. บางแห่งจัดขึ้น
เฉพาะในประเทศของคุณเอง, ในคนอื่น ๆ ผู้อยู่อาศัยสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย
รัฐที่แตกต่างกัน. ในทางทฤษฎีหนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ของยุโรป
MegaLotto ลอตเตอรี. ขออธิบายทันที, ที่เธอเรียกตัวเองว่าเป็นทางการ. บน
ไซต์ที่ร้ายแรงไม่ได้กล่าวถึงโครงการนี้.

ไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าร่วม, แต่ผู้สร้างบริการไม่ใช่
อาย. เมื่อเข้ามาที่นี่ตั๋วของขวัญจะถูกลงทะเบียนตามหมายเลข 467758200.
การออกอากาศเริ่มต้นทันทีด้วยการวาดภาพ. รายงาน, เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตแสดงเวอร์ชันที่เรียบง่าย, กล่าวคือ. ไม่มีวิดีโอ. มันยังเกิดขึ้น
ถ้าทุกอย่างดีกับเรา.

ตอนนี้ดูใบอนุญาต # 89458432 AI. มันง่ายที่จะตรวจสอบโดยมัน, MegaLoto นั้นเป็นการหลอกลวง. หมายเลขเดียวกันนี้ปรากฏในการหย่าร้างของ RostLoto และ Russian Lotto. การออกแบบไซต์และหมายเลขตั๋วยังตรงกัน. รูปแบบจะเหมือนกันทุกที่.

อย่าทำตัวไร้เดียงสา! รวมตรรกะ, ดังนั้นใน 2 บัญชี
กำหนด, MegaLoto นั้นโกง.

 • การออกอากาศเริ่มต้นเมื่อคุณเข้าสู่ไซต์, เหมือนกับ
  รอเราอยู่, เพื่อทำการวาด;
 • ข้อความเดิมซ้ำในแชท;
 • เกี่ยวกับลอตเตอรีขนาดใหญ่, ที่มีอยู่ 20 ปี, ไม่มี
  ฉันได้ยิน;
 • ด้วยโอกาสที่ต่ำอย่างไม่เป็นจริงในการชนะใด ๆ
  ผู้ใช้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ชนะทุกครั้ง. นอกจากนี้ขนาดของรางวัลยังเท่ากัน.
  ตรวจสอบโครงการจากอุปกรณ์ต่างๆ (โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์).

เฉพาะมือสมัครเล่นเท่านั้นที่เชื่อในเหตุการณ์ที่ชนะ
ของสมนาคุณ. อย่าปล่อยให้พวกสแกมเมอร์เอาเปรียบตัวเอง.

วิธีการสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตที่ซื่อสัตย์เสนอให้ทำงานหนักเพื่อให้ได้เงิน. พร้อม? จากนั้นส่วน "หลักสูตรที่พิสูจน์แล้ว" กำลังรอคุณอยู่!

ประวัติศาสตร์

การตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของสเปนบนไซต์นี้, Santa Maria de Guadalupe, ก่อตั้งโดย Governor Angel de Peredo 12 ตุลาคม 1662 ของปี, แต่ใช้เวลาไม่นานในช่วงสงครามอาเราโก . เมืองสมัยใหม่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน, ซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่สิบเก้า. ตะเข็บถ่านหินแรก, ที่จะพัฒนา, มันง่ายมากที่จะทำงาน, เพราะพวกเขาวางเกือบที่ระดับพื้นดิน. การทำเหมืองถ่านหินเริ่มขึ้นหลังจากการมาถึงของเรือกลไฟที่ท่าเรือ Talcahuano . เรือกลไฟเหล่านี้, ส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร, ตอนแรกซื้อถ่านหินราคาถูกมาก. Mathias Cusinho นักอุตสาหกรรมเริ่มขุดใน Lot in 1852 ปี. การทำเหมืองถ่านหินได้เปลี่ยน Lot จากพื้นที่ชายแดนที่มีประชากรเบาบางอยู่ตรงกลาง 19 ศตวรรษสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, ดึงดูดผู้อพยพจากทั่วชิลีขึ้นไป 20 ศตวรรษ.

ล็อตได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการในฐานะเมือง 5 มกราคม 1875 ปีและกลายเป็นเมือง 30 พฤศจิกายน 1881. ชื่อ ล็อต , เป็นที่เชื่อกัน, มาจากคำว่า Mapuche Louta หมายถึง ที่ดินผืนเล็ก ๆ .

ใน 1960 ปีคนงานเหมืองและครอบครัวของพวกเขาหยุดงานประท้วงเรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้น. ในระหว่างการเดินขบวนของผู้ประท้วงไปยัง Concepcion เกิดแผ่นดินไหว 1960 ปีในกอนเซปซีออนเข้าสู่ดินแดน, ยุติการประท้วง. สำหรับส่วนใหญ่ 20 ศตวรรษที่เมืองนี้เป็นฐานที่มั่นของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่สนับสนุนโซเวียต . เหมืองถ่านหินของเมืองเป็นของกลางใน 1971 ปีโดย Salvador Allende , และคนงานเหมืองยินดีกับการเคลื่อนไหวนี้. เมื่อ Allende ถูกโค่นล้มและมีการจัดตั้งเผด็จการทหาร , พรรคการเมืองและสหภาพแรงงานที่มีอิทธิพลจำนวนมากถูกแบน. คน, ที่ทำงานโดยองค์กรเหล่านี้, ถูกคุกคาม, และในบางกรณีถูกทหารสังหาร. สื่อมวลชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปราบปราม, เพราะเธอมีความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน, ทั้งกับพรรคการเมือง.

ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 20 อุตสาหกรรมถ่านหินของ Lot เริ่มแย่งชิงตลาด, ตั้งแต่เตาอบ , อุตสาหกรรมขนส่งและรถไฟ, ซึ่งเป็นผู้ซื้อถ่านหินรายสำคัญ, เปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานอื่น. ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ 1920 มีความกังวลเกี่ยวกับความเปราะบางของเศรษฐกิจท้องถิ่น, ขึ้นอยู่กับถ่านหิน. ปัญหาอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมถ่านหินของ Lot คือความซับซ้อนของการใช้เครื่องจักร, เนื่องจากตะเข็บถ่านหินมีลักษณะบางและถูกแทนที่ด้วยความผิดพลาดทางธรณีวิทยาหลายประการ . ค่าใช้จ่ายยังเพิ่มขึ้น, เนื่องจากเสาไม้สำหรับการขุดมีราคาแพงขึ้น, ตะเข็บถ่านหินที่พร้อมใช้งานหมดลง, และการผลิตจะต้องดำเนินการใต้ก้นทะเล. เหมืองถูกปิดในปี 1990 หลังจากนั้น, ความต้องการแหล่งถ่านหินของ Lots ลดลงอย่างไรและมีราคาถูกเข้าสู่ตลาดอย่างไร , อันเป็นผลมาจากการที่ชาวโลทตกอยู่ในความยากจน . จุดจบเข้ามา 1997 ปี, เมื่อ Empresa Nacional del Carbónปิดเหมืองและขายอุปกรณ์อุตสาหกรรม. ต่อจากนั้นเหมืองถูกน้ำท่วม.

การท่องเที่ยว , ป่าไม้ , การประมงแบบช่างฝีมือและธุรกิจขนาดเล็กได้เปลี่ยนการขุดเป็นแหล่งจ้าง, แต่คนงานเหมืองเก่าพบว่ามันยากที่จะปรับตัว. แม้อุตสาหกรรมถ่านหินจะลดลง, ชุมชน Lota ยังคงระบุตัวตนกับเธอ. เมื่อเทียบกับทศวรรษที่ 1960 และ 1970 เมืองนี้ถูกทำลายอย่างมาก; นี่เป็นหลักฐานจากข้อเท็จจริง, คริสตจักรผู้เผยแพร่ศาสนาบางแห่งมีนักบวชมากกว่า, มากกว่าในสำนักงานของพรรคการเมือง.

Rate article